.

Reklamacja towaru - nazwa / nr faktury lub paragonu

...........................................................................................................................

Imię i nazwisko: .............................................................................................................................. Adres zamieszkania: ..............................................................................................................................Nr kontaktowy: ..............................................................................................................................Adres mailowy: ..............................................................................................................................Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ..................................... towar jest wadliwy.

Wada polega na - szczegółowy opis usterki ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu ..............................................

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny wnioskuję:

Proponowany sposób załatwienia reklamacji: ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ .....................................................